Политика за поверителност

„Ведра Интернешънъл“ АД е юридическо лице, учредено и осъществяващо дейност съгласно Търговския закон, вписано в Търговския регистър с ЕИК:102719440, седалище и адрес на управление: гр. София”, бул. Джеймс Баучер № 71, и се представлява от Изпълнителни директори – Теодора Петрова и Диан Димов.

„Ведра Интернешънъл“ АД е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и  Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (Наредба №1).

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информираме какви лични данни обработва Дружеството, по какъв начин ги събира и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права като клиенти, доставчици и партньори относно обработваните лични данни и как можете да ги упражните. 

За целите на настоящата Политика за поверителност понятията по-долу имат следното значение:

„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на Дружеството, както и тази, свързана с нейните служители, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).

„Администратор на лични данни” е „Ведра Интернешънъл“ АД, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.

„Специфични признаци” са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

 „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

„Субект на данни“– физическо лице, чиито данни се обработват.

Принципи при обработване на личните данни

Спазване разпоредбите на Регламента: Политиката за поверителност има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно: Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно: Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни: Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите търговски нужди.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни: Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

1. са предвидени в закон;

2. са нужни за изпълняване на договор;

3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални: Дружеството осигурява обработването на личните данни да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица: Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време: Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

1. нужно по закон;

2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;

3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или

4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,

            след което те се унищожават без излишно забавяне.

            Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

Цел на политиката по управление на личните данни

Ведра Интернешънъл АД обработва лични данни със следните цели:

·       установяване на самоличността на клиента/доставчика/партньора през всички етапи на комуникация

·       управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

·       изготвяне на предложение за сключване на договор;

·       изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя Ведра Интернешънъл АД;

·       за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;

·       осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното;

·       изготвяне на предложения за сключване на договори и споразумения и самото сключване на договори и споразумения, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор или споразумение;

·       уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от Ведра Интернешънъл АД;

·       анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил в CRM системата на компанията с оглед определяне на най-подходяща оферта от страна на Ведра Интернешънъл АД, както и за изготвяне на подходящи предложения за продукти и услуги;

·       изпълнение на договорени услуги към клиенти от страна на Ведра Интернешънъл АД и нейни доставчици и подизпълнители, като обработването на лични данни е част от този процес

·       оценка и измерване на ефективността от рекламите на Ведра Интернешънъл АД, както и за да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;

·       проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите;

Ведра Интернешънъл АД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

·       задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;

·       предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

·       задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

·       предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Ведра Интернешънъл АД обработва лични данни само след предварително съгласие.

Видове обработвани от Ведра Интернешънъл АД лични данни:

·       трите имена, постоянен адрес;

·       данни, свързани с електронни съобщителни услуги;

·       данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

·       информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания;

·       друга обратна връзка, получена от клиентите;

·       лични данни за контакт: адрес за контакт и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

·       лични данни, свързани с игри или промоции, организирани от Ведра Интернешънъл АД във връзка с провеждането на съответната активност и идентифициране на участниците и победителите и получаване на наградите;

·       маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които предоставяме;

·       номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към и от Ведра Интернешънъл АД;

·       клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Ведра Интернешънъл АД за идентификация на клиенти;

·       данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;

·       информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме личните данни и описаните други данни за предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

За посещението на нашите сайтове не е необходима форма на регистрация, което ви дава възможност да ги посещавате без да ни информирате кой сте. За да отговорим на Ваши запитвания през контактните форми на сайтовете ни може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени услуги или части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.

Съгласие за предоставяне на лични данни:

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на Ведра Интернешънъл АД. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Ведра Интернешънъл АД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Оттеглянето на личните данни може да доведе до невъзможност за извършване на някои или всички услуги, предоставяни от Ведра Интернешънъл АД. За всяко оттегляне на лични данни субектът ще бъде уведомен до какви последици може да доведе неговото действие. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми Ведра Интернешънъл АД чрез публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви.

Заличаване на лични данни

Ведра Интернешънъл АД прекратява използването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години).

При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Обработка на лични данни

Ведра Интернешънъл АД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързани с наш легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват. Боравене с лични данни се налага и при желание на потребител да участва в игра, да получи консултация или да зададе въпрос чрез контактните форми на сайтовете и чрез страниците в социалните мрежи на Ведра Интернешънъл и на представяните от компанията продукти.

Възможна е обработка на лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др.

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори Ведра Интернешънъл АД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Възможност за предаване на лични данни на трети лица

Ведра Интернешънъл АД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Лични данни Ведра Интернешънъл АД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

·       дружества- кредитни агенции;

·       дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, за поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;

·       пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

·       лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

·       лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на Ведра Интернешънъл АД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;

·       инсталатори – за инсталация или поддръжка на устройства на територията или за Ведра Интернешънъл АД;

·       органи, институции и лица, на които Ведра Интернешънъл АД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

·       компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

·       доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

·       банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;

·       охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на Ведра Интернешънъл АД;

·       лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

·       лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Посещение на интернет страницата на Ведра Интернешънъл АД и на официалните интернет страници на представяните от компанията продукти.

При посещението на нашите уеб страници се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

·       Типа / версията на браузъра

·       Използваната операционна система

·       Referrer URL (посетената преди това страница)

·       Името на хоста на компютъра, от който се извършва достъпа (IP адреса)

·       Часа на заявката към сървъра

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни в сайта си и свързаните сайтове Ведра Интернешънъл АД използва бисквитки, за да оформи търговски и други по-добри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин. „Бисквитката“ (буквален превод от английски на cookie) е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт, за персонализация на сайта  (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на Ведра Интернешънъл АД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашите уеб страници.

Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на Ведра Интернешънъл АД и представляваните от компанията продукти използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Чрез „Google Analytics“  се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и неговите източници и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта/уебсайтовете ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на сайтовете на Ведра Интернешънъл АД, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати.

Google използва създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайтовете и изготвяне на справки относно активността на уебсайтовете, като предоставя на Ведра Интернешънъл тези справки с цел анализ и оптимизация на трафика, както и с цел анализ и подобряване на съдържанието на сайтовете на компанията и доставяне на повече полезна информация до потребителя.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google.

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайтовете ни.

С ползването на уебсайтовете ни Вие се съгласявате с обработването на личните данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

 

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Ведра Интернешънъл АД може да съдържат еднопикселен файл или интернет таг (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „pixel” „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“ ), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Възможно е тези тагове да бъдат внедрени и чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Така се събира техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация служи за разпознаване на навиците на потребителите за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им. Информацията се използва и за измерване на ефективността на рекламни кампании (например колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана).

Ако искате повече информация относно уеб таговете и бисквитките, свързани с онлайн рекламирането, или да изключите функцията за събиране на тази информация от трето лице, посетете уебсайта на Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org.

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация:

Субектите на лични данни има право да поискат:

·       информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

·       съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

·       информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация.

Право на корекция:

В случай, че Ведра Интернешънъл АД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време:

·       да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

·       да изискват уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

Право на възражение:

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

·       възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;

·       възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

Право на жалба:

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

·       email: privacy@vedrainternational.eu

·       телефон:         02 434 1284

·       адрес: София, ПК 1407, бул. Джеймс Баучър 71

·       Лице за контакт: Владимир Петков

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

            В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

·      Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

·      Електронна поща: kzld@cpdp.bg

·      Интернет страница: www.cpdp.bg

·      Телефон: 02 / 91-53-518

 

В случай, че субектът на личните данни сметне, че Ведра Интернешънъл АД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Ведра Интернешънъл АД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява Ведра Интернешънъл АД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението Ведра Интернешънъл АД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е на сайтовете на Ведра Интернешънъл АД да бъдат публикувани линкове към уебсайтове на трети лица, за които компанията е преценила, че може да представляват интерес за посетителите. Поради естеството на интернет пространството, Ведра Интернешънъл АД не може да гарантира за стандартите за поверителност на уебсайтове на трети лица, към които се дадени линкове, или да отговаря за съдържанието на тези сайтове. Съответно настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на Ведра Интернешънъл АД.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 29/10/2018 г.